جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیاد تو


ویگن

زتوگردورم شادم به نسیم موی تو به خیال روی تو
گل سرخ خوشبویی زسر زلفت مویی به برم برجامانده
دل وجانی آزرده به جدایی خوکرده زمن این تنها مانده
شده ای تو چنان آتشکده ای شده ام چوخزان غمزده ای
گل روی توبه خزانم خنده زنم زغمت چوپریشان موی
توام همه شب به خیال روی توام دل غمگین گرنکند یادت چه کنم.
تو امیدی توانتظار منی آرزویی به روزگار منی کس چه
داند چه ها بی توبرمن گذشت قصه ای غم فضا باشد
این سرگذشت کس نداند ماجرای دل من کس نخواند قصه های دل من.