جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیاد ایران


خواننده: مرتضی

آن برف بسر نشسته البرز
آن دشت بزرگ شهر تهران
کی میرود از یاد
دریای شمالو ساحل سبز
بازار قدیم یزدو کرمان
کی میرود از یاد
کی میرود از یاد
تبدار تن کویر لوتش
خشکیده لبو ندیده باران
کی میرود از یاد
شب غرق جواهراز ستاره
صحرا همه گشته نور باران
کی میرود از یاد
رقص شب عید حاجی فیروز
در پای بساط می گساران
آن صلحو صفا میان مردم
آن مهرو وفا میان یاران
کی میرود از یاد
کی میرود از یاد
آن عشق مقدسی که فرهاد
زد تیشهبسر بکوهساران
کی میرود از یاد
فردوسی طوسو رستمو زال
مردان دلیرو نامداران
کی میرود از یاد
گر مستو اگر چه هوش باشم
یک لحظه زعمر نام ایران
کی میرود ازیاد
کی میرود ازیاد
کی میرود ازیاد
تبدار تن کویر لوتش
خشکیده لبو ندیده باران
کی میرود از یاد
شب غرق جواهراز ستاره
صحرا همه گشته نور باران
کی میرود از یاد
رقص شب عید حاجی فیروز
در پای بساط می گساران
آن صلحو صفا میان مردم
آن مهرو وفا میان یاران
کی میرود از یاد
کی میرود از یاد
آن برف بسر نشسته البرز
آن دشت بزرگ شهر تهران
کی میرود از یاد
دریای شمالو ساحل سبز
بازار قدیم یزدو کرمان
کی میرود از یاد
گر مستو اگر چه هوش باشم
یک لحظه زعمر نام ایران
کی میرود ازیاد
کی میرود ازیاد
کی میرود ازیاد