جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیادگاری


شاهرخ

تورو خدا بد بیاری رو
پا بد روزگازی رو
اون همه یادگاری رو
ماشین دودی سواری روی رو
گاری آب شاهی رو
نون یه چارک ،سه شاهی رو
آخ ،مادرم اصل کاری رو
گذاشتمو گذشتم ،اومدمو بر نگشتم
اومدمو اینجا موندم ،خودمو بیخود سوزوندم
آخه همه بدبیاریام ،شب تا سحر بیداریام
این همه بیقراریام ،هقهق گریه زاریام
واسه اینه که وطن میخوام
پرچمشو ،کفن میخوام
واسه اینه که وطن میخوام
پرچمشو ،کفن میخوام
تورو خدا بد بیاری رو
پا بد روزگازی رو
اون همه یادگاری رو
ماشین دودی سواری روی رو
گاری آب شاهی رو
نون یه چارک ،سه شاهی رو
آخ ،مادرم اصل کاری رو
گذاشتمو گذشتم ،اومدمو بر نگشتم
اومدمو اینجا موندم ،خودمو بیخود سوزوندم
آخه همه بدبیاریام ،شب تا سحر بیداریام
این همه بیقراریام ،هقهق گریه زاریام
واسه اینه که وطن میخوام
پرچمشو ،کفن میخوام
واسه اینه که وطن میخوام
پرچمشو ،کفن میخوام