جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیادته


طوفان

یادته روزی که رفتیروز بارونی چشمات
می شدم مثل یه قطرهمی چکیدم زیر پاهات
تو بارونا گریه کردم تا که اشکامو نبینی
چشم من مال خودم نیست تو گرفتیش به اسیری...تو گرفتیش به اسیری
تو بارونا گریه کردم تا که اشکامو نبینی
چشم من مال خودم نیست تو گرفتیش به اسیری ...تو گرفتیش به اسیری
زیر خشتهای ترک خورده چارطاقی نشستم
دیگه از ترس دلم پنجره چشمامو بستم
آبرو رفته و هول کرده و رسوا شده هستم
تو هوای سرد و بارونی گریه هات نشستم
وقتی رفتی من شکستم .. رو شکسته هام نشستم
منم و دل شکسته.. دلی که مونده رو دستم
عمرم رو که بی تو بودم همه روزاشو شمردم
باورم شد بعد اون روز من هزار ساله که مردم..من هزار ساله که مردم

تو بارونا گریه کردم تا که اشکامو نبینی
چشم من مال خودم نیست تو گرفتیش به اسیری...تو گرفتیش به اسیری
تو بارونا گریه کردم تا که اشکامو نبینی
چشم من مال خودم نیست تو گرفتیش به اسیری ...تو گرفتیش به اسیری
زیر خشتهای ترک خورده چارطاقی نشستم
دیگه از ترس دلم پنجره چشمامو بستم
آبرو رفته و هول کرده و رسوا شده هستم
تو هوای سرد و بارونی گریه هات نشستم
وقتی رفتی من شکستم .. رو شکسته هام نشستم
منم و دل شکسته.. دلی که مونده رو دستم
عمرم رو که بی تو بودم همه روزاشو شمردم
باورم شد بعد اون روز من هزار ساله که مردم..من هزار ساله که مردم

تو بارونا گریه کردم تا که اشکامو نبینی
چشم من مال خودم نیست تو گرفتیش به اسیری...تو گرفتیش به اسیری
تو بارونا گریه کردم تا که اشکامو نبینی
چشم من مال خودم نیست تو گرفتیش به اسیری ...تو گرفتیش به اسیری
تو بارونا گریه کردم تا که اشکامو نبینی
چشم من مال خودم نیست تو گرفتیش به اسیری...تو گرفتیش به اسیری
تو بارونا گریه کردم تا که اشکامو نبینی
چشم من مال خودم نیست تو گرفتیش به اسیری...تو گرفتیش به اسیری