جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگیلکی


پریسا

من نمی دانم كه مـن اهل چه ام
یـا كــدامـم، از كـجــایم؟ یا كـه ام
من نه كافر نه مسـلمان مانده ام
در میـــان هــر دو حـیران مانده ام
بر من بـیــچاره ایـن در برگـشــای
ویـن ز ره افــتـــاده را راهــی نـمـا