جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگوش شیطون


گوگوش

روز جدای آمد دگر بار
ای آشتایا خدا نگهدار
به سوی سرنوشت خود روانا چه خواهد شد سرنوشتت ندانم
خداوندا به جز غم ها ندارم زاده راهی
ره آوردم خداخواهد بود شادی الاهی
مپرس از من تو دردم سفر بحر چه کردم
ولی شیطون گوشش کر میرم زود بر می گردم
خداحافظ خداحافظ خدا را
نخواهم برد من از خاطر شما را
خداوندا به جز غم ها ندارم زاده راهی
ره آوردم خداخواهد بود شادی الاهی
مپرس از من تو دردم سفر بحر چه کردم
ولی شیطون گوشش کر میرم زود بر می گردم
خداحافظ خداحافظ خدا را
نخواهم برد من از خاطر شما را