جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگوش بده


ترانه سرا: شهرام وفائی
شاهرخ

گوش بده حرفام بوی تو داره
کوش بده شعرم مرثیه واره
مرگ با چشماش داره میبینه
مردی که دستاش گرمی نداره
گوش بده گوش بده
مردی که قصه اش گریهء شب گیره
داره به پاس عاطفه میمیره
گوش بده این فریاد غم آلود
مرد اسیری از همه دل گیره
درد من درد ماس گوش بده
مرگ نورو صداس گوش بده
تکیه گاه تنم گوش بده
بی تو جون میکنم گوش بده
زیر پاهاشون رهگزرا وقتی
برگای زرد له میکنن ،دیدی
گریهء تلخ ابرار گوش کردی
سایهء اشک تو چشم من دیدی
سایهء اشک تو چشم من دیدی
قصه مو گوش کن قصهء مرگ
قلبمو له کن که مثل برگه
ببین تو چشمام گریهء ابراس
ببین رو دستام زخم تگرگ ،زخم تگرگ
درد من درد ماس گوش بده
مرگ نورو صداس گوش بده
تکیه گاه تنم گوش بده
بی تو جون میکنم گوش بده
گوش بده حرفام بوی تو داره
کوش بده شعرم مرثیه واره
مرگ با چشماش داره میبینه
مردی که دستاش گرمی نداره
گوش بده گوش بده
مردی که قصه اش گریهء شب گیره
داره به پاس عاطفه میمیره
گوش بده این فریاد غم آلود
مرد اسیری از همه دل گیره
درد من درد ماس گوش بده
مرگ نورو صداس گوش بده
تکیه گاه تنم گوش بده
بی تو جون میکنم گوش بده
زیر پاهاشون رهگزرا وقتی
برگای زرد له میکنن ،دیدی
گریهء تلخ ابرار گوش کردی
سایهء اشک تو چشم من دیدی
سایهء اشک تو چشم من دیدی
قصه مو گوش کن قصهء مرگ
قلبمو له کن که مثل برگه
ببین تو چشمام گریهء ابراس
ببین رو دستام زخم تگرگ زخم تگرگ
درد من درد ماس گوش بده
مرگ نورو صداس گوش بده
تکیه گاه تنم گوش بده
بی تو جون میکنم گوش بده