جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگمشده


خواننده: مرجان

اونی که میخواستی
تو غبارا گم شد
مرغی شد و پشت حصارا گم شد
اسم تو رو،رو بال مرغا نوشت
رو کنده ی سبز درخت ها نوشت
یه روز که بارون می امد بهش گفت
یه روز دیگه رو موج دریا نوشت
دریا با موجاش اونو از خودش روند
مرغ هوا گم شد واونو گریوند
اونی که میخواستی
تو غبارا گم شد
مرغی شد و پشت حصارا گم شد
باد امد و تو جنگلا قدم زد
اسم تو رو از همه جا قلم زد
ببین جدایی چه به روزش آورد
چه سرنوشتی که براش رقم زد