جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگل همراه نسیم


مهستی

چون گل همراه نسیممیرقصد دل ببرم
من مست و باد صبامیریزد گل به سرم
چون پروانهعشق گل به سر دارم
صحراها را زیر بال و پر دارم
بینم هر شب من به عالم رویاآید سویم آشنایی از صحرابخدااااااا
در انتظار تو امتو بیااا
که بیقرار تو ام
بازاتو گل بشو من گلشن
بگذار سرت به دامان من
بازا تو می بشو من ساغر
گرمی بده تو بر جان من
دستم بگیر و یک دم بگذار
لب بر لبان سوزان منبخدااا

در انتظار تو امتو بیااا
که بیقرار تو ام

ای از عشقم نگرفتی هوس
یک دم بر ما بگذر
من برگ گل تو نسیم سحر
دستم با ناز تو بگیر و ببر
چون پروانهعشق گل به سر دارم
صحرا ها را زیر و بال و پر دارم بخداااا
در انتظار تو امتو بیااااا
که بیقرار تو ام