جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگل سنگم


خواننده: هایده

گل سنگم گل سنگم
چی بگم از دل تنگم

مثل آفتاب اگه بر من
نتابی سردم و بیرنگم

گل سنگم گل سنگم
چی بگم از دل تنگم

مثل آفتاب اگه بر من
نتابی سردم و بیرنگم

همه آهم همه درم
مثل طوفان پر گردم

همه آهم همه درم
مثل طوفان پر گردم

باد مستم که تو صحرا
می پیچم دور تو می گردم

گل سنگم گل سنگم
چی بگم از دل تنگم

مثل آفتاب اگه بر من
نتابی سردم و بیرنگم

مثل بارون اگه نباری
خبر از حال من نداری

بی تو پرپر می شم دو روزه
دل سنگت برام می سوزه

گل سنگم گل سنگم
چی بگم از دل تنگم

گل سنگم گل سنگم
چی بگم از دل تنگم

مثل آفتاب اگه بر من
نتابی سردم و بیرنگم

مثل بارون اگه نباری
خبر از حال من نداری

بی تو پرپر می شم دو روزه
دل سنگت برام می سوزه

گل سنگم گل سنگم
چی بگم از دل تنگم

گل سنگم گل سنگم
چی بگم از دل تنگم

مثل آفتاب اگه بر من
نتابی سردم و بیرنگم


همه آهم همه درم
مثل طوفان پر گردم

همه آهم همه درم
مثل طوفان پر گردم

اد مستم که تو صحرا
می پیچم دور تو می گردم

گل سنگم گل سنگم
چی بگم از دل تنگم

گل سنگم گل سنگم
چی بگم از دل تنگم

گل سنگم از آلبوم: بوی دیروز ۳


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


گل سنگم از آلبوم: دیار ۲


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


گل سنگم از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


گل سنگم از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


گل سنگم ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


گل سنگم از آلبوم: آکورد