جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگل سرسبد


فتانه

گل سرسبد شهری یکی یدونه دهری یه آلمه خاطر خواه داری روی چشم همه جاداری همه دوست دارن میدونی هزار کشته داری می دونی مردم پا به پا می پاند اگه لب تر کنی می خواندعجب شور عجب شور عجب حالی تو داری عجب زندگی پر جار و جنجالی تو داری