جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگل بندر


اندی

تو گل بندریآرهآرهوالا
یه دونه دختری آرهآره والا
تویهافسونگریآره آرهوالا
نازنین دلبریآره آرهوالا
همه عاشقا یالادستا بالا
پسرا دخترا یالا دستا بالا
همهاهلدلایالا دستابالا
همه با همحالایالا دستا بالا
توگلتننازیرولبام آوازی
تولطیفی یاسی تو پر از احساسی
باتوآواز بلمرون رو خوشه
شب مهتابرود کارونروخوشه
توطلاینابی تو گلی کمیابی
تازه وشادابیمثلمنبیتابی
آفتاب داغجنوبی گل من
چیبگم چقدر توخوبیگلمن
تو گل بندریآرهآرهوالا
یه دونه دختری آرهآره والا
تویهافسونگریآره آرهوالا
نازنین دلبریآره آرهوالا
گلآفتاب گردون رو بر نگردون
الهی تاابد لبایتوخندون
منودیوونهکردچشمایقشنگت
پریشونممثل موهای بلندت
توگلتننازیرولبام آوازی
تولطیفی یاسی تو پر از احساسی
باتوآواز بلمرون رو خوشه
شب مهتابرود کارونروخوشه
توطلاینابی تو گلی کمیابی
تازه وشادابیمثلمنبیتابی
آفتاب داغجنوبی گل من
چیبگم چقدر توخوبیگلمن
تو گل بندریآرهآرهوالا
یه دونه دختری آرهآره والا
تویهافسونگریآره آرهوالا
نازنین دلبریآره آرهوالا
گلآفتاب گردونرو برنگردونآرهآره والا
الهی تاابدلبایتو خندونآرهآرهوالا
منو دیوونه کردچشمای قشنگت آره آره والا
پریشونممثلموهایبلندتآرهآرهوالا
توگلتننازیرولبام آوازی
تولطیفی یاسی تو پر از احساسی
باتوآواز بلمرون رو خوشه
شب مهتابرود کارونروخوشه
توطلاینابی تو گلی کمیابی
تازه وشادابیمثلمنبیتابی
آفتاب داغجنوبی گل من
چیبگم چقدر توخوبیگلمن
تو گل بندریآرهآرهوالا
یه دونه دختری آرهآره والا
تویهافسونگریآره آرهوالا
نازنین دلبریآره آرهوالا
همه عاشقا یالادستا بالا
پسرا دخترا یالا دستا بالا
همهاهلدلایالا دستابالا
همه با همحالایالا دستا بالا