جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگلی جان


ترانه سرا: هوشنگ شهابی
پوران

در چشم تو خواندم گلی جان
افسانه های آشنا گلی جان
خوردم فریب چشم تو گلی جان
آفرین گلی جان آی گلی جان
لعل هوسبارت گلی جان
در جام جان ریزد هوس گلی جان
گفتی نخواهم جز تو کس گلی جان
بولهوس گلی جان آی گلی جان
یاد از آن شب ها
آن شب های تنها
آشفته حال و رسوا
در ساحل دریا آی گلی جان
رویت آشفته
راز دل خفته
در آن چشم سیاهت
پنهان شد گناهت آی گلی جان
Theme Based on Miserlou

گلی جان از آلبوم: بوی دیروز ۳۵


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2015-10-25 20:09:38


گلی جان از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2015-10-24 21:12:03