جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگلی به جمالت


ترانه سرا: ناصر رستگارنژاد
ویگن

یومدی بگی چطوره حالت
منو ببین که داشتم دل به امید وصالت
بابا گلی به جمالت
بابا گلی به جمالت
منوکردی اسیرخط وخالت
آخه پس چی شد اون معرفت و فهم وکمالت
باباگلی به جمالت
باباگلی به جمالت
تواینجوری نبودی
چرا ترکم نمودی
مگه به من بدی کردی
خجالت زده کردی
به جونم می خرم غصه واندوه و ملالت
باباگلی به جمالت
باباگلی به جمالت
بیامنو بگیرزیرپروبالت
توخوابم نمی ره ازسرمن فکروخیالت
بیاکه تنگ شده دلم واسة جنگ وجدالت
اون قیل وقالت
باباگلی به جمالت
باباگلی به جمالت
نیومدی بگی چطوره حالت
منو ببین که داشتم دل به امیدوصالت
باباگلی به جمالت
باباگلی به جمالت
منو کردی اسیرخط وخالت
آخه چی شد پس اون فهم وکمالت
منو کردی اسیرخط وخالت
آخه چی شد پس اون فهم وکمالت
باباگلی به جمالت
باباگلی به جمالت
کاشکی بدونم چیه ایده آل
نیومدی بپرسی چی شده چطوره حالت
می دونم که دیگه پیدانمی کنم مثالت
باباگلی به جمالت باباگلی به جمالت
باباگلی به جمالت باباگلی به جمالت
باباگلی به جمالت باباگلی به جمالت