جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگله


ایرج

میرسم وقتی به تو هی گله آغاز نکن
ساز بی مهر و وفا ای بسه من ساز مکن
از گذشته دیگه حرفی بسه من پیش مکش
تو با این حرفها منو از سر خود باز مکن
منو اذر مکن
این قدر خار مکن
این همه غم روی تو به من بار مکن
دل پر مهره منو پس نده
منو از دست نده
گوش به حرف کس و ناکس نده
منو از دست نده
از زمونه چی میمونه بسه ما
یه محبت یه وفا و یه صفا
میخندم میگریم چون دیوانه
می سوز ام می ساز ام کی میدونه

میرسم وقتی به تو هی گله آغاز نکن
ساز بی مهر و وفا ای بسه من ساز مکن
از گذشته دیگه حرفی بسه من پیش م کش
تو با این حرفها منو از سر خود باز مکن