جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگلها_500


ترانه سرا: بیژن ترقی
حمیرا

ای بهار نو رسیده
سبزه های نو دمیده
ای چمن ای لاله ای گل
ای غزالان رمیده
آن بهار هستی ام کو؟
مایه سرمستی ام کو؟
ای نسیم پیک صحرا
آن امید هستی ام کو؟
ای بهشت مرگ گلشن
آن بهشت روی من کو؟
ای شما وحشی غزالان
خوش نگه آهوی من کو؟
آن بهار هستی ام کو؟
مایه سرمستی ام کو؟
ای نسیم پیک صحرا
آن امید هستی ام کو؟
نوبهاری بود و ما
از میان شاخه ها
در جستجوی هم
سر می کشیدیم
دشت و صحرا بود و ما
همچنان پروانه ها
از دامن گلها
پر می کشیدیم
پای هر زیبا گلی
در سایه هر گلبنی
بنشسته بودیم
فارغ از رنج نمان
دور از غم بیگانگان
تنها به هم
دل بسته بودیم
در عالم دلبستگی
پیوسته بودیم
نوبهاری بود و ما
از میان شاخه ها
در جستجوی هم
سر می کشیدیم
دشت و صحرا بود و ما
همچنان پروانه ها
از دامن گلها
پر می کشیدیم