جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگریم دور از رویت


مرضیه

گریم دور از رویت های های
لرزم چون گیسویت وای وای
گریم دور از رویت های های
لرزم چون گیسویت وای وای
مدهوشم از غم سرمستم بی می
می سوزم چون گل می نالم چون نی
هر کجا روم تویی تویی در برابرم
آرزوی من بیا بیا یک شب از درم
خون دل نوشم چون دریا جوشم در هوای تو
در شعرم پنهان در اشکم پیدا جلوه های تو
دارم از دل با آن لب پیغامی
لطفی قهری کامی یا دشنامی
گردووووون روزیییییی
با من همرهی کند
کان لب یک شب
گرمی با رهی کن
گریم دور از رویت های های
لرزم چون گیسویت وای وای