جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگرد و غباراز نوع آنهائیکه


داریوش

یاری اندر کس نمیبینم یاران را چه شد؟
دوستی کی آخر آمد؟، دوستداران را چه شد؟؟
کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی
حق شناسان را چه حال افتاد؟ یاران را چه شد؟
شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار
مهربانی کی سر آمد؟ شهریاران را چه شد؟؟