جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکی گفته


عهدیه

خرامیدن تو شیوه ی آهوست
نگاهت رو بنازم ، مثل چراغ جادوست

کی گفته بالای چشم تو ابروست
کی گفته ، کی گفته
بگو بگو ، بگو بگو کی گفته ، کی گفته

داری جای مژه ، جنگل انبوه
دو چشمت رو بنازم
قشنگی مثل طاووس
کی گفته بالای چشم تو ابروست
کی گفته ، کی گفته
بگو بگو ، بگو بگو کی گفته ، کی گفته

کی گفته دل از تو شکایت داره
بس گله های بی نهایت داره
باور نکن هرچی می گن دروغه
چشم های تو خیلی حکایت داره

حرف های ناز تو شنیدن داره
شهد لبای تو چشیدن داره
بهت میاد ناز بکنی ، ناز بکن
ناز تو و قهر تو ، دیدن داره

ای که دو چشم تو چراغ جادوست
کی گفته بالای چشم تو ابروست
کی گفته ، کی گفته
بگو بگو ، بگو بگو کی گفته ، کی گفته

خرامیدن تو شیوه ی آهوست
نگاهت رو بنازم ، مثل چراغ جادوستکی گفته بالای چشم تو ابروست
کی گفته ، کی گفته
بگو بگو ، بگو بگو کی گفته ، کی گفته

داری جای مژه ، جنگل انبوه
دو چشمت رو بنازم
قشنگی مثل طاووس
کی گفته بالای چشم تو ابروست
کی گفته ، کی گفته
بگو بگو ، بگو بگو کی گفته ، کی گفته

کی گفته دل از تو شکایت داره
بس گله های بی نهایت داره
باور نکن هرچی می گن دروغه
چشم های تو خیلی حکایت داره

حرف های ناز تو شنیدن داره
شهد لبای تو چشیدن داره
بهت میاد ناز بکنی ، ناز بکن
ناز تو و قهر تو ، دیدن داره

ای که دو چشم تو چراغ جادوست
کی گفته بالای چشم تو ابروست
کی گفته ، کی گفته
بگو بگو ، بگو بگو کی گفته ، کی گفته
بگو بگو ، بگو بگو کی گفته ، کی گفته
بگو بگو ، بگو بگو کی گفته ، کی گفته
بگو بگو ، بگو بگو کی گفته ، کی گفته