جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکولی ها


دلکش

با رقص کولی ها
غوغا شد در صحرا
مرغان خوش آوا
نغمه کن بر گلها
گل باران شد صحرا
خنده زد بر ما دنیا
جشن گل همه جابر پا شد به صفا
گل رقصد به چمن خندان شد لب من
گیسو به ناز افشان کنی
دل در برم لغزان کنی
با رقص خود دل می بری
گل پیکری افسون گری