جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکوله بار


ترانه سرا: فریدون قاسمی
شاهرخ

شبا وقتی فضای شهر لبریزه بوی بارون
توی پس کوچهء خاکی عابری خسته میخونه
دیگه معجزهء بارون دروغ اینو میدونم
ندارم طاقت موندن میرم اینجا نمیمونم
دیگه معجزهء بارون دروغ اینو میدونم
ندارم تاقت موندن میرم اینجا نمیمونم
همیشه تو گوشم ،طنین یه صداس
که منو میبره تا دیار جنون
میگه با دل من ای آلودهء درد
تو اسیر غمی برو اینجا نمون
من آلودهء دردم تو آلودهء من
دو افسردهء غمگین دو آزردهء غم
دیگه موندن اینجا عذاب واسه ما
آخه با چه زبونی اینو با تو بگم
بیا کوله بارت رو ،بگیر بریم از اینجا
یه شب ،شبی بارونی ،دلو بزنیم دریا
بیا کوله بارت رو ،بگیر بریم از اینجا
یه شب ،شبی بارونی ،دلو بزنیم دریا
شبا وقتی فضای شهر لبریزه بوی بارون
توی پس کوچهء خاکی عابری خسته میخونه
دیگه معجزهء بارون دروغ اینو میدونم
ندارم طاقت موندن میرم اینجا نمیمونم
دیگه معجزهء بارون دروغ اینو میدونم
ندارم طاقت موندن میرم اینجا نمیمونم
همیشه تو گوشم ،طنین یه صداس
که منو میبره تا دیار جنون
میگه با دل من ای آلودهء درد
تو اسیر غمی برو اینجا نمون
من آلودهء دردم تو آلودهء من
دو افسردهء غمگین دو آزردهء غم
دیگه موندن اینجا عذاب واسه ما
آخه با چه زبونی اینو با تو بگم
بیا کوله بارت رو ،بگیر بریم از اینجا
یه شب ،شبی بارونی ریا،دلو بزنیم دریا
بیا کوله بارت رو ،بگیر بریم از اینجا
یه شب ،شبی بارونی ،دلو بزنیم دریا
دلو بزنیم دریادلو بزنیم دریا دلو بزنیم دریا
دلو بزنیم دریادلو بزنیم دریا دلو بزنیم دریا