جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکلاغ


خواننده: پری زنگنه

این کلاغ خبرچین
نشسته روی پرچین
چشم میندازه به همه جا
به اینجا و به اونجا

به پائین و به بالا
این کلاغ ناقلا
از خبرهای تازه
صدتا دروغ میسازه

یک کلاغ چهل کلاغ

این کلاغ خبرچین
نشسته روی پرچین
چشم میندازه به همه جا
به اینجا و به اونجا

به پائین و به بالا
این کلاغ ناقلا
از خبرهای تازه
صدتا دروغ میسازه

یک کلاغ چهل کلاغ

کلاغ از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


کلاغ-بیکلام از آلبوم: کودکانه


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


کلاغ از آلبوم: کودکانه


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان