جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکلاغ دم سیاه


شهره

میگن عمره سفر کوتاس خدایا
یارم حالا توی راس خدایا

از سفر میاد یار من امروز
گره وا میشه از کار من امروز
گره وا میشه از کار من امروز

کلاغ دم سیا غار غارو سر کن
مسافرم میاد شهرو خبر کن

برم باغ بچینم سبد سبد گل
سر راش راه و نیم راه بزنم گل
سر راش راه و نیم راه بزنم گل


غار غار غار


امروز چه قشنگه
خورشید چه می خنده

از ابر سپید تو آسمون مرواری بنده
باد عطر تن یارو میاره
عطر تن دلدارو میاره
عطر تن دلدارو میاره

کلاغ دم سیا غار غارو سر کن
مسافرم میاد شهرو خبر کن

برم باغ بچینم سبد سبد گل
سر راش راه و نیم راه بزنم گل
سر راش راه و نیم راه بزنم گلاز رنگای شاد پیرهن گلداری بپوشم
موهامو به پا کنم بریزم سر دوشم

کلاغ دم سیا غار غارو سر کن
مسافرم میاد شهرو خبر کن

برم باغ بچینم سبد سبد گل
سر راش راه و نیم راه بزنم گل
سر راش راه و نیم راه بزنم گلمیگن عمره سفر کوتاس خدایا
یارم حالا توی راس خدایا

از سفر میاد یار من امروز
گره وا میشه از کار من امروز
گره وا میشه از کار من امروز

کلاغ دم سیا غار غارو سر کن
مسافرم میاد شهرو خبر کن

برم باغ بچینم سبد سبد گل
سر راش راه و نیم راه بزنم گل
سر راش راه و نیم راه بزنم گل