جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکشیدم


الهه

خون دل خوردم خوردم خوردم
رحم کم کشیدم عزیز دل من
ره چون کشتی دریا
طعنه یاری یاری یاری
از ره رسیدم ز لعل لبش
ره چون کشتی دریا