جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکدوم شب


ناهید

نه از این شب
نه از اون شب
نه از این شب
نه از اون شب
پس کدوم شب ای کدوم شب ای کدوب شب
کدوم شب ای کدوم شب ای کدوب شب
از اون شبهای مهتاب
اینور پل اونور اب
که تا صبح سحر میشم که بیتاب
زچشمام میپره خواب
حیف حالا شده کمیاب
نه از این دل نه از اون دل
نه از این دل نه از اون دل
پس کدوم دل ای کدوم دل ای کدوم دل
کدوم دل ای کدوم دل ای کدوم دل
از اون دلهای لرزون
اینورش جون اونورش جون
عاشق میشدیم از تو چه پنهون
وای همچینو همچون
طرف میبردش اسون
اونروزا همه ی حرفا قشنگ بود
اسمون شهرم ابی رنگ بود
اونروزا همه ی حرفا قشنگ بود
اسمون شهرم ابی رنگ بود
اگه گذشته سالو ماهو هفته
یادش زدلم رفته ته
هنو یادش که از یادم نرفته
نه از این شب
نه از اون شب
نه از این شب
نه از اون شب
پس کدوم شب ای کدوم شب ای کدوب شب
کدوم شب ای کدوم شب ای کدوب شب
از اون شبهای مهتاب
اینور پل اونور اب
که تا صبح سحر میشم که بیتاب
زچشمام میپره خواب
حیف حالا شده کمیاب
نه از این دل نه از اون دل
نه از این دل نه از اون دل
پس کدوم دل ای کدوم دل ای کدوم دل
کدوم دل ای کدوم دل ای کدوم دل
از اون دلهای لرزون
اینورش جون اونورش جون
عاشق میشدیم از تو چه پنهون
وای همچینو همچون
طرف میبردش اسون
اونروزا همه ی حرفا قشنگ بود
اسمون شهرم ابی رنگ بود
اونروزا همه ی حرفا قشنگ بود
اسمون شهرم ابی رنگ بود
اگه گذشته سالو ماهو هفته
یادش زدلم رفته ته
هنو یادش که از یادم نرفته
نه از این شب
نه از اون شب
نه از این شب
نه از اون شب
پس کدوم شب ای کدوم شب ای کدوب شب
کدوم شب ای کدوم شب ای کدوب شب
نه از این دل نه از اون دل
نه از این دل نه از اون دل
پس کدوم دل ای کدوم دل ای کدوم دل
کدوم دل ای کدوم دل ای کدوم دل
نه از این شب
نه از اون شب
نه از این شب
نه از اون شب
پس کدوم شب ای کدوم شب ای کدوب شب
کدوم شب ای کدوم شب ای کدوب شب
نه از این دل نه از اون دل
نه از این دل نه از اون دل
پس کدوم دل ای کدوم دل ای کدوم دل
کدوم دل ای کدوم دل ای کدوم دل