جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکجاست معشوق


داریوش

که من ناله ای میشنوم کز قفسی می آید
مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید
داریوش:
ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟
منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟؟
شب تار است و ره وادی ایمن در پیش
آتش طور کجا، موعد دیدار کجاست؟؟
هر که آمد به جهان، نقش خرابی دارد
در خرابات نپرسید که هوشیار کجاست؟؟
آن کس است اهل بشارت که اشارت داند
نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست؟
ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟
منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟؟
شب تار است و ره وادی ایمن در پیش
آتش طور کجاست، موعد دیدار کجاست؟؟