جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکبوتر


پری زنگنه

کبوتر من
کز کرده ای کنج قفس برای پرواز
تنها به سر داری هوس
کبوتر من

بالت شکسته
با سنگ غیز بچه ها موندی ز پرواز
افتاده ای اکنون ز بام
کبوتر من

برخیز و واکن پر بهر پروازی دگر
میخوانم اکنون برایت آن روزی دگر
کبوتر من
کبوتر من
کبوتر من

کبوتر از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2011-04-15 13:44:54