جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکار زندگی


مهستی

آه........ با عشق او به دنیا بسته شده وجودم
دنیا که زیرو رو نمیشه
وقتی لباش میخنده میلرزه تارو پودم
کسی که برام او نمیشه
این منم که قمارو باخته
رو نسیم آشیونه ساخته
با عشق او به دنیا بسته شده وجودم
دنیا که زیرو رو نمیشه
وقتی لباش میخنده میلرزه تارو پودم
کسی که برام او نمیشه
این منم که قمارو باخته
رو نسیم آشیونه ساخته
مستمو دیوونه ام گریه مستی شده
همدم شبهای منو آه
بر در میخونه ها حلقه شده تا ابد
دست تمنای منو آه
مستمو دیوونه ام گریه مستی شده
همدم شبهای منو آه
بر در میخونه ها حلقه شده تا ابد
دست تمنای منو آه
این منم که قمارو باخته
رو نسیم آشیونه ساخته
آه........ با عشق او به دنیا بسته شده وجودم
دنیا که زیرو رو نمیشه
وقتی لباش میخنده میلرزه تارو پودم
کسی که برام او نمیشه
این منم که قمارو باخته
رو نسیم آشیونه ساخته