جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکارون


گیتی

ای کاروان آهسته ران کارام جانم می رود
آن دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود
محمل بدار ای ساروان تندی مکن با کاروان
کز عشق آن سرو روان گویی روانم می‌رود
او می رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان
دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می رود
در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن
من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می‌رود