جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکاروان عروسی


ویگن

همرهش کاروان با خوشی شد روان
نوای شوق و نشاط آنها
به قلب شهری فکنده غوغا
ببین برون ماشین گل دسته دسته
در اون کنار داماد عروس نشسته
ببین برون ماشین گل دسته دسته
در اون کنار داماد عروس نشسته

بگو به داماد ای سرو آزاد
عروسی دلارا مبارکت باد
بگو تو به آن عروس دلشاد
بمان شاد و خرم چو شاخه شمشاد

به حجله بردند عروس و داماد
دل دو دلبر همیشه خوش باد

ببین درون ماشین گل دسته دسته
در اون کنار داماد عروس نشسته
ببین درون ماشین گل دسته دسته
در اون کنار داماد عروس نشسته

بگو به داماد ای سرو آزاد
عروس دلارا مبارکت باد
بگو تو با آن عروس دلشاد
بمان شاد و خرم چو شاخه شمشاد

به حجله بردند عروس و داماد
دل دو دلبر همیشه خوش باد

ببین درون ماشین گل دسته دسته
در اون کنار داماد عروس نشسته
ببین درون ماشین گل دسته دسته
در اون کنار داماد عروس نشسته