جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهچی رو باور بکنم


گوگوش

تو یه دل من رو برده ای به ناز و افسونگری
چرا بی قراری می ینی به خاطر دیگری

عزیز دلم خودت بگو آخه چی رو باور بینم
تو مال منی یا مال او آخه چی رو باور بینم

آه عهدی یه بستی به فسونگری شیستی
دل من به خون نشاندی به امید او نشستی

آه با من وعده یردی یه به دیدنم بیایی
تو نیامدی شنیدم یه تو بی وفا یجایی

عزیز دلم خودت بگو آخه چی رو باور بینم
تو مال منی یا مال او آخه چی رو باور بینم