جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهچی بگم


اندی

اون لب رنگ انارت اون تن باغ بهارت
چی بگم دارو ندارت منو کرده بی قرارت
گل گلدونم تو هستی ماه تابونم تو هستی
تو رگ وخونم تو هستی نفس وجونم تو هستی
گل امید رو لبا ته شوق شادی تو چشاته
زنگ خوشبختی طنینش مثه نازه خنده هاته
غزل این شور ونداره که تو داری تو حرفات
الماس این نور ونداره که تو داری توی چشمات
سحر این تازگی چهره زیبا رو نداره
سر ونازم بخدا اون قد وبالا رو نداره
چی بگم دارو ندارت منو کرده بی قرارت