جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهچین زلف


خواننده: هایده

چین اگه از زلفای من وابشهیواش یواش رو گونه پیدا بشه
چین اگه از زلفای من وابشهیواش یواش رو گونه پیدا بشه
خط بکشه رو صفحه پیشونیمامروز عمرم اگه فردا بشه
امروز عمرم اگه فردا بشه
تا وقتی هستی همه امیدمچه غم دارم از موهای سپیدم
ای به تو بسته همه وجودمبرات میلرزه همه تاروپودم
دلی که به یک نگاه تو میلرزه میلرزه میلرزهبه قدر زندگی برام عزیزم تو دنیا میرزه
دلی که به یک نگاه تو میلرزه میلرزه میلرزهبه قدر زندگی برام عزیزم تو دنیا میرزه
ما رو خدا از گل هم سرشتهبرای من عشق تو سرنوشته
خطهای زندگی رو رو پیشونیمبا دست تو نوشته نوشته نوشته
چین اگه از زلفای من وابشهیواش یواش رو گونه پیدا بشه
خط بکشه رو صفحه پیشونیمامروز عمرم اگه فردا بشه
امروز عمرم اگه فردا بشه
تا وقتی هستی همه امیدمچه غم دارم از موهای سپیدم
ای به تو بسته همه وجودمبرات میلرزه همه تاروپودم
دلی که به یک نگاه تو میلرزه میلرزه میلرزهبه قدر زندگی برام عزیزم تو دنیا میرزه
دلی که به یک نگاه تو میلرزه میلرزه میلرزهبه قدر زندگی برام عزیزم تو دنیا میرزه
ما رو خدا از گل هم سرشتهبرای من عشق تو سرنوشته
خطهای زندگی رو رو پیشونیمبا دست تو نوشته نوشته نوشته
چین اگه از زلفای من وابشهیواش یواش رو گونه پیدا بشه
خط بکشه رو صفحه پیشونیمامروز عمرم اگه فردا بشه
امروز عمرم اگه فردا بشهامروز عمرم اگه فردا بشه