جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهچین زلف مشکین


پریسا

چین زلف مشکین را ، چین زلف مشکین را
بر رخ نگارم بین ، بر رخ نگارم بین

حلقه های آن را بشمار ، حلقه های آن را بشمار
عقده های کارم بین ، عقده های کارم بین

ای که هیچ نشنیدی
ناله های زار من

باری از سر رحمت
چشم اشکبارم بین

من که از تو مایوسم
با جفات مانوسم