جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهچه کنم


خواننده: فتانه

چه کنم قسمته من همین بوداو همین شده
انچه باید بشود شکر خدا چنین شده
دیگه امید زندگانی برای من باقی نمانده
اینو رو پیشونیم نوشتم این بوده کارو سرنوشتم
اینو رو پیشونیم نوشتم این بوده کارو سرنوشتم
دنیای خوش خط وخال وفا ندار ای والله
ادمو دست اخر تنها میذار ای والله
ادمو دست اخر تنها میذار ای والله
چه کنم قسمته من همین بوداو همین شده
انچه باید بشود شکر خدا چنین شده
دیگه امید زندگانی برای من باقی نمانده
اینو رو پیشونیم نوشتم این بوده کارو سرنوشتم
اینو رو پیشونیم نوشتم این بوده کارو سرنوشتم
توی هر خونه او هر گوشه او هر شهر ودیار
میکنن صحبتدلو صحبت منو صحبت یار
رسوا شدم رسوا علی الله
خجالتی مدامهوالله
از فکر از خیال یارم تیره او تاره روزگارم
دوسش دارم فراوون قده هزار تا مجنون
دله مشکل پسندم عاشق شده چه اسون
عاشق شده چه اسون عاشق شده چه اسون
چه کنم قسمته من همین بوداو همین شده
انچه باید بشود شکر خدا چنین شده
دیگه امید زندگانی برای من باقی نمانده
اینو رو پیشونیم نوشتم این بوده کارو سرنوشتم
اینو رو پیشونیم نوشتم این بوده کارو سرنوشتم
این بوده کارو سرنوشتم