جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهچه خوشگلی


ایرج

به به چه خوشگلی
به به چه هیکلی
از لب نگو که مستم
میخوام ببینمت
میخوام ببوسمت
دامن مکش ز دستم
لب لب مثل لبو
لپ لپ مثل هلو
چشم هات چشم های آهو
با نگاه پورافسون
از دل من چه خواهی
برده ای از من دل به نگاهی
بازا بازا مرا رها از این بلا کن
لب ها یت را به چهره من آشنا کن

بازا بازا مرا رها از این بلا کن
لب هایت را به چهره من آشنا کن
با نگاه پور افسون از دل من چه خواهی
برده ای از من دل به نگاهی