جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهچهار مضراب


حمیرا

شب اومد داغ از تبمدیوونه جون بر لبم
عشقم تو کجایی
تو جام شرابم کمه مستیم واسه امشب کمه
عشقم تو کجایی
ای بسته به جونم بیا پابند جونم بیا
دیوونه عشقم
عاشقتر از اینم نکن آخ بی دل و دینم نکن
دیوونه عشقم
وای ندیدی که از عشق چه دیدم وای
از رغیبون چه حرفا شنیدم وای
وای ندیدی که از عشق چه دیدم وای
از رغیبون چه حرفا شنیدم وای
شب اومد اسیرتم شب تا سحر
یه شب بیا منو به میخونه ببر
دیگه گذشته از جنون کار دلم
می خوای بگی تویی خریدار دلم
دیگه گذشته از جنون کار دلم
می خوای بگی تویی خریدار دلم
وای ندیدی که از عشق چه دیدم وای
از رغیبون چه حرفا شنیدم وای
وای ندیدی که از عشق چه دیدم وای
از رغیبون چه حرفا شنیدم وای
وای ندیدی که از عشق چه دیدم وای
از رغیبون چه حرفا شنیدم وای
وای ندیدی که از عشق چه دیدم وای
از رغیبون چه حرفا شنیدم وای