جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهچهار مضراب تصنیف بیات اصفهان


سالار عقیلی

بوی گل و بانگ مرغ برخواست
هنگام نشاط و روز صحراست
فراش خزان ورق بیافشاند
نقاش صبا چمن بیاراست
مارا سر باغ و بوستان نیست
هرجایی که تویی تفرج انجاست
بوی گل و بانگ مرغ برخواست
هنگام نشاط و روز صحراست
فراش خزان ورق بیافشاند
نقاش صبا چمن بیاراست
مارا سر باغ و بوستان نیست
هرجایی که تویی تفرج انجاست