جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهچهارشنبه سوری


گیتی

ساغر که گل می رقصید می رقصید و می خندید
سپیده آرام آرام گل ستاره می چید
بوته خار می کندیم آتیش روشن می کردیم
کنار شعله باهم می رقصیدیم می خوندیم
سرخی تو از من زردی من از تو
گرمی تو از من زردی من از تو
دست تو به دست من و سرمست و غزل خون
رقصیدی و شونه زدی گیسوی پریشون
رقص تو و عشوه تو دل را زده آتش
گیسوی طلایی تو چون شعله سرکش
دل ما چه وفا شده نغمه سرا
ز تو شعله بود همه گرمی ما
سرخی تو از من زردی من از تو
گرمی تو از من زردی من از تو