جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهچشم بادمی


خواننده: مرتضی

بادموی چشم بادومی بادومی چشم بادومی
اهل کدوم آسمونی
تو همش فکر فراری تو همش فکر فراری لحظه ای نمی مونی
مرمر پاک تنت جنس گل اقاقیا
اهل سرزمین عشقی ساده و مهربونی
بادموی چشم بادومی بادومی چشم بادومی
اهل کدوم آسمونی
تو همش فکر فراری تو همش فکر فراری لحظه ای نمی مونی
با خودش دل میبره اون نگاه عاشقت
دل شیدا میکنه طره شقایقت
کاشکی بودم برکه آبی تو نشسته قایقت
میبینم همش دو رنگی تو چشمهای صادقت
بادموی چشم بادومی بادومی چشم بادمی
اهل کدوم آسمونی
تو همش فکر فراری تو همش فکر فراری لحظه ای نمی مونی

الهی چشمهای من نبینه اشک دیده رو
ببینم خرم شاد این دل توی سینه رو
الهی خنده نیفته هرگز از لبهای تو
ستاره بارون بشه همه شب شبهای تو
الهی چشمهای من نبینه اشک دیده رو
ببینم خرم شاد این دل توی سینه را
الهی خنده نیفته هرگز از لبهای تو
ستاره بارون بشه همه شب شبهای تو
بادموی چشم بادومی بادومی چشم بادمی
اهل کدوم آسمونی
تو همش فکر فراری تو همش فکر فراری لحظه ای نمی مونی
با خودش دل میبره اون نگاه عاشقت
دل شیدا میکنه طره شقایقت
کاشکی بودم برکه آبی تو نشسته قایقت
میبینم همش دو رنگی تو چشمهای صادقت
بادموی چشم بادومی بادومی چشم بادومی
اهل کدوم آسمونی
تو همش فکر فراری تو همش فکر فراری لحظه ای نمی مونی
مرمر پاک تنت جنس گل اقاقیا
اهل سرزمین عشقی ساده و مهربونی
بادومی بادومی بادومی چشم بادومی بادومی چشم بادومی
تو همش فکر فراری تو همش فکر فراری لحظه ای نمی مونی