جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهچشم انتظار


بیژن مرتضوی

دل بیقرارت بودم
خوب شد که آمدی تو
چشم انتظارت بودم
خوب شد که آمدی تو
دل بیقرارت بودم
خوب شد که آمدی تو
چشم انتظارت بودم
خوب شد که آمدی تو
سر سر نار آمدی
واسه ی شکار آمدی
سر سر نار آمدی
واسه ی شکار آمدی
شکارو بانه کرده
دیدن یار آمدی
شکارو بانه کرده
دیدن یار آمدی
به دستت جام آب باشد گل من
جمالت ماه نو باشد گل من
همان روزی که رفتی از بر من
دلم پیشت گرو باشد گل من
همان روزی که رفتی از بر من
دلم پیشت گرو باشد گل من
از دور می نمایی
خنده به رو میایی
از دور می نمایی
خنده به رو میایی
نقشت کشم به دیوار
از بس که خوش نمایی
نقشت کشم به دیوار
از بس که خوش نمایی
سرم بالین تنم بستر نداره
دلم جز عشق تو در سر نداره
نهد دور از تو هر کس سر به بالین
الهی سر ز بالین بر نداره
نهد دور از تو هر کس سر به بالین
الهی سر ز بالین بر نداره
دل بیقرارت بودم
خوب شد که آمدی تو
چشم انتظارت بودم
خوب شد که آمدی تو
دل بیقرارت بودم
خوب شد که آمدی تو
چشم انتظارت بودم
خوب شد که آمدی تو