جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهچشمون سیاه


منصور

چشمات سیاه، قربانت شوم
خانه‏ات به کجاست، مهمانت شوم
خانه‏ات به کجاست، مهمانت شوم
چشمات سیاه، قربانت شوم
خانه‏ات به کجاست، مهمانت شوم
خانه‏ات به کجاست، مهمانت شوم
لالالالا
لالالالا
لالالالا
لالالالا
لالالالا
لالالالا
دو چشم پر خمارت را که دارد
نگاه پر شرارت را که دارد
دو چشم پر خمارت را که دارد
نگاه پر شرارت را که دارد
می روم کوه به کوه، صحرا به صحرا
بپرسم اختیارت را که دارد
بپرسم اختیارت را که دارد
چشمات سیاه، قربانت شوم
خانه‏ات به کجاست، مهمانت شوم
خانه‏ات به کجاست، مهمانت شوم
دو ابروی کج جانانه داری
نگاهی دلکش و مستانه داری
دو ابروی کج جانانه داری
نگاهی دلکش و مستانه داری
نگاهی دلکش و مستانه داری
اسیر دام مویت شد دل من
تو دیگر کنج قلبم خانه داری
تو دیگر کنج قبلم خانه داری
چشمات سیاه، قربانت شوم
خانه‏ات به کجاست، مهمانت شوم
خانه‏ات به کجاست، مهمانت شوم
لالالالا
لالالالا
لالالالا
لالالالا
لالالالا
لالالالا
چشمات سیاه، قربانت شوم
خانه‏ات به کجاست، مهمانت شوم
خانه‏ات به کجاست، مهمانت شوم
چشمات سیاه، قربانت شوم
خانه‏ات به کجاست، مهمانت شوم
خانه‏ات به کجاست، مهمانت شوم