جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهچرخ و فلک


ایرج

تو آسمون دوباره ممل ستاره داره
کار از ما روزی از تو
روز از نو روزی از نو
ممل چه مهربونه
چشمش به آسمونه
خدا خودش میدونه
کبکش خروس می خونه
غم ها دیگه سر آمد
غم ها دیگه سر آمد
دنیا بهتر آمد
کار از ما روزی از تو
روز از نو روزی از نو

رها کردم دیگه دوز و کلک را
میدونم قدر این نون و نمک را

جهان با ما به مولا سازگاره
بنازم گردش چرخ و فلک را
ا ا ا ا
تا دل به کار می بندیم
تو دنیا سر بلند ایم
از زور بازوهامون
نون در میاد برامون

غم ها دیگه سر آمد
غم ها دیگه سر آمد
دنیا بهتر آمد
کار از ما روزی از تو
روز از نو روزی از نو