جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپیغام


شهره

واسه یه دنیا آدم
یکی یکی نامه دادم
از تو که بودی عشقم
واسه همه نوشتم
روی پلاک خونه ها
رو سر در میخونه ها
رو برگ تازه گلها
به روی بال بلبلا
پشت تموم شیشه ها
تو جنگلا و بیشه ها
رو قلب سنگی کوه ها
رو پیشونی آهوها
برات پیغوم گذاشتم
که هیچکسو تو دنیا
قد تو دوست نداشتم
بیابونا می دونن
آسمونا می دونن
جنگل و کوه و صحراها
حتی اونا می دونن
مسافرا می دونن
همه زائرا می دونن
اونائیکه توی غارن
خبر این عشق و دارن
برات پیغوم گذاشتم
که هیچکس و تو دنیا
قد تو دوست نداشتم
رو ناودونا رو گلدونا
روی در گلابدونا
رو تابلوهای جاده ها
سر گذر پیاده ها
رو جعبه کلوچه ها
برات پیغوم گذاشتم
که هیچکس و تو دنیا
قد تو دوست نداشتم
حتی پری دریاها
شاهزاده های رویاها
سنگ صبورم می دونه
قلعه نورم می دونه
کفتر جلد گنبد دور دور دورم می دونه
برات پیغوم گذاشتم
که هیچکس و تو دنیا
قد تو دوست نداشتم