جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپیش درآمد 5 و 6


مرضیه

این برغسا تکیده
صد بار خستگی را بر گرده ها کشیده
نه لحظه ای گسسته
نه لحظه ای خمیده
آتش کشیده یکسر
بر بارگاه دربار
آتش کشیده یکسر
بر بارگاه دربار
بر بارگاه دربار