جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپری دریا


ویگن

میان بحر خزر دختری چون پری
زیبا پیکری همچونیلوفری
میزد غوطه ها میون دریا تنش
موج صد نگه نشسته بر دامنش
فتاده در خزر از تنش موج نور
سیمایش چو مه سینه اش چون بلور
میکرد آن پری چو قو بدریا شنا
امواج نگه تو چهره اش اشنا
چشم دریا بست پیکرها
دیده اما چون ندیده
زان سیمین تن چشمان من
دامن دامن ستاره چیده
عروس ساحل میان دریا
چو پرتو من نشسته زیبا
دور از او بساحل من به اتش دل
مانده خیره چشمم برانهمه زیبا
همچو موج سر کش شعله های اتش
میکشد زبانه تو سینه ما
چشم دریا بست پیکرها
دیده اما چون ندیده
زان سیمین تن چشمان من
دامن دامن ستاره چیده
عروس ساحل میان دریا
چو پرتو من نشسته زیبا
دور از او بساحل من به اتش دل
مانده خیره چشمم برانهمه زیبا
همچو موج سر کش شعله های اتش
میکشد زبانه تو سینه ما