جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپروانه


پری زنگنه

پروانه پروانه
با بالهای طلائی
پروانه پروانه
با رنگهای رویائی
پروانه پروانه
از پیله پرگشاید
دنیا را میبیند
گلها را می آراید
پروانه
پروانه

پروانه پروانه
زبر و زرنگ و چالاک
برخیزد بنشیند
بر شاخه های نمناک
بالش را چون چتری
بگشاید بر سر گل
رقصان و پر خنده
بنشیند در بر گل
پروانه
پروانه

پروانه از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2011-04-15 13:45:46