جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپرواز


امیر آرام

به پا خیز به پا خیز
به پا خیز و بنیاد ظلم وستم فرو ریزو بشکن چو زندان غم
به پاخیز واسبشرف را بتاز به ازم شرافت دل و جان بباز
به پا خبزپا خیز به پا خیز
به غارت ببردنت به حکم ....
به آتش کشیدن زمین زمان
گرفتن به تیغ ستم سر زدن به دلهای آزاده خنجر زدند
خدایا ز خون شهیدان پاک هزاران گل لاله سر زد ز خاک گلستان شد این شوره خاکدلیربه رزمندگان و دلیران پیر به پا خبز به پا خبز ......
ایران وطنمآتش زدنت از ظلم و ستم آزاد کنمت ایران
ایران وطنمآتش زدنت از ظلم و ستم آزاد کنمت ایران
ایران وطنمآتش زدنت از ظلم و ستم آزاد کنمت ایران
ایران وطنمآتش زدنت از ظلم و ستم آزاد کنمت ایران

ایران وطنمآتش زدنت از ظلم و ستم آزاد کنمت
ایران وطنمآتش زدنت از ظلم و ستم آزاد کنمت
ایران وطنمآتش زدنت از ظلم و ستم آزاد کنمت