جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپرستو


خواننده: پیروز

سفر بس کن پرستو آی پرستو
چقدر پرواز به این سو و به اون سو
نگاه کن ای اسیر بی قراری
ببین چند سال دنبال بهاری
بهار ما دو روزه عمر ما هو
خبر داری پرستو یا نداری؟
همون عمری که از چنگ منو تو
فرار کرد مثله آهوی فراری

پرستو باغ و دریا بهار و وقت صحرا
همین وقته همین روز
همین شبه همین جا

پر پرواز به گول قصه بستیم
هزار شب فرصت خورشید شکستیم
بهار اومد ندیدیم و دوباره
از این پاییز به اون پاییز نشستیم
حالا دریاب از این روزهای تازه
یه روزو که خودش عمر درازه
همین وقت گلی که مونده باقی
همین یک نفسی که چاره سازه

پرستو باغ و دریا بهار و وقت صحرا
همین وقته همین روز
همین شبه همین جا

آه ای پرستو...

سفر بس کن پرستو آی پرستو
چقدر پرواز به این سو و به اون سو
نگاه کن ای اسیر بی قراری
ببین چند سال دنبال بهاری

پرستو باغ و دریا بهار و وقت صحرا
همین وقته همین روز
همین شبه همین جا
پرستو باغ و دریا بهار و وقت صحرا
همین وقته همین روز
همین شبه همین جا
همین وقته همین روز
همین شبه همین جا
همین وقته همین روز