جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپاره تن


رضا صادقی

هرروز که از ما می گذره عشقم به تو بیشتر میشه
باور کن که دیوونتم،دیوونه عین همیشه
فقط فقط تو پاره تنی،به حرمت اشکم قسم
بی تو میون عالمی غریبمو یه بیکسم
سکوت خستمو ببین،ببین بی تو چی کم شدم
هم سایه سقوطمو تنها رفیق غم شدم
هم سایه سقوطمو تنها رفیق غم شدم
صحبت راه دور که نیست،بحث دو پای خستمه
شاکی غصه نیستم،نقل دل شکستمه
لب کلام ای با وفا،بی چک و چونه چاکرم
لب کلام ای با وفا،بی چک و چونه چاکرم
واسه فدای تو شدن من که همیشه حاضرم
دوست داشتنت مقدسه،واسه همین دوست دارم
شیرین ترین عبادتی،امیده روز آخرم
هرروز که از ما می گذره عشقم به تو بیشتر می شه
باور کن که دیوونتم،دیوونه عین همیشه
فقط فقط تو پاره تنی،به حرمت اشکم قسم
بی تو میون عالمی غریبمو یه بیکسم
سکوت خستمو ببین،ببین بی تو چی کم شدم
هم سایه سقوطمو تنها رفیق غم شدم
هم سایه سقوطمو تنها رفیق غم شدم
صحبت راه دور که نیست،بحث دو پای خستمه
شاکی غصه نیستم،نقل دل شکستمه
لب کلام ای با وفا،بی چک و چونه چاکرم
لب کلام ای با وفا،بی چک و چونه چاکرم
واسه فدای تو شدن من که همیشه حاضرم
دوست داشتنت مقدسه،واسه همین دوست دارم
شیرین ترین عبادتی،امید روز آخرم
دوست داشتنت مقدسه،واسه همین دوست دارم
شیرین ترین عبادتی،امید روز آخرم
امید روز آخرم
امید روز آخرم